BONUSCITYCARD

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti BONUS CARD, s.r.o. pre účasť Zákazníkov v zľavovom systéme "BONUSCITYCARD" s využitím zľavovej vernostnej karty BONUSCITYCARD v oblasti predaja tovaru a služieb


I.Výklad pojmov

Na účely týchto VOP sa rozumie:

 • VOP – všeobecné obchodné podmienky
 • BCC – zľavová vernostná karta BONUSCITYCARD
 • WA – webová aplikácia (webová stránka na evidenciu nákupov BCC)
 • ANS – ERP aplikácia, databáza pre WA, kompletná agenda pre evidenciu obchodného prípadu
 • Poskytovateľ BCC– spoločnosť BONUS CARD, s.r.o., predajca a vykonávateľ autorských práv k produktu BCC
 • Záujemca – zákazník alebo partner
 • Zákazník – držiteľ BCC
 • Držiteľ - je fyzická osoba (občan), ktorá je oprávnený využívať BCC
 • Partner – podnikateľ, zmluvný partner akceptujúci výhody držiteľov BCC
 • Predajca – obchodný zástupca BONUS CARD, s.r.o. oprávnený komunikovať a predávať BCC zákazníkovi a partnerovi
 • OZ – obchodný zástupca
 • Projekt – obchodná kampaň zľavového systému „BONUSCITYCARD" v 1 (jednom meste)
 • Logo „BONUSCITYCARD" - ochranná známka BONUS CARD, s.r.o., alebo iné grafické vyobrazenie
 • Prevádzka –obchodné priestoryv ktorých Partner prevádzkuje v súlade s platnou právnou úpravou svoju podnikateľskú činnosť, alebo v ktorých ponúka na predaj Tovar alebo poskytuje služby Zákazníkom.

II.Úvodné ustanovenia

1. Spoločnosť BONUS CARD, s.r.o., so sídlom Chmelinec 1416/16, 020 01 Púchov, IČO: 47 200 839, DIČ:2023790241, IČ DPH: SK2023790241, Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 28342/R (ďalej len „Poskytovateľ BCC") je obchodnou spoločnosťou, ktorá sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti realizuje systém zavedenia a správy multifunkčných kariet a ich uvedenia do každodenného života občanov za účelom ich využitia v zľavovom systéme „BONUSCITYCARD".
2. Zľavový systém „BONUSCITYCARD" slúži pre účasť Partnerov v zľavovom systéme „BONUSCITYCARD" s využitím vernostnej zľavovej karty „BONUSCITYCARD" v oblasti predaja tovarov alebo poskytovaných služieb, príp. iných zvýhodnení zo strany Partnerov zapojených do Zľavového systému v ich jednotlivých prevádzkach.
3. Zľavový systém „BONUSCITYCARD" slúži rovnako Zákazníkom/Držiteľom vernostných zľavových kariet „BONUSCITYCARD" na priznanie zliav z ceny predávaných tovarov alebo poskytovaných služieb, príp. iných zvýhodnení zo strany Partnerov zapojených do zľavového systému „BONUSCITYCARD" v jednotlivých prevádzkach Partnerov.
4. Poskytovateľ BCC vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky pre účasť Partnerov v zľavovom systéme „BONUSCITYCARD" s využitím multifunkčnej zľavovej vernostnej karty BONUSCITYCARD (ďalej len „BCC") v oblasti predaja tovaru a služieb (ďalej len „VOP").
5. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o účasti na zľavovom systéme „BONUSCITYCARD" uzavretej medzi Poskytovateľom BCC a Partnerom, ktoré boli Poskytovateľovi BCC odovzdané pri podpise zmluvy o účasti na zľavovom systéme „BONUSCITYCARD", čo Poskytovateľ potvrdil svojim podpisom na zmluve. Partner rovnako prehlasuje, že bol pred uzatvorením zmluvy oboznámený so znením VOP vrátane ich príloh. Za oboznámenie sa s VOP sa považuje aj ich doručenie elektronickými prostriedkami Partnerovi.
6. VOP upravujú:
a) právne vzťahy medzi Poskytovateľom BCC a jeho Partnermi, ktorí budú v súlade s týmito VOP a Zmluvou o účasti na zľavovom systéme „BONUSCITYCARD" zahrnutí do zľavového systému „BONUSCITYCARD" pre oblasť predaja tovaru a služieb,
b) podmienky účasti Partnerov v zľavovom systéme „BONUSCITYCARD",
c) pravidlá pre poskytovanie zliav Zákazníkom/Držiteľom vernostných zľavových kariet „BONUSCITYCARD" z kúpnej ceny tovarov alebo služieb predávaných zo strany Partnerov v ich Prevádzkach,
d) ďalšie s tým súvisiace práva a povinnosti Poskytovateľov BCC a jeho Partnerov.

III.Účasť Partnera na zľavovom systéme „BONUSCITYCARD"

1. Partner zaväzuje rešpektovať, podporovať a chrániť dobré meno a povesť Poskytovateľa BCC a využívať informácie, ktoré pri plnení svojej činnosti získa, výhradne pre účely plnenia tejto zmluvy a v súlade so záujmami Poskytovateľa BCC. Partner sa zaväzuje nezneužívať dobré meno Poskytovateľa BCC ako aj Logo „BONUSCITYCARD" k inému účelu ako poskytovanie Zľavy v rámci zľavového systému podľa uzavretej zmluvy s Poskytovateľom BCC ako aj VOP.
2. Do zľavového systému „BONUSCITYCARD" môže byť zahrnutý na základe Zmluvy uzatvorenej s Partnerom BCC o účasti na zľavovom systéme „BONUSCITYCARD" každý Partner, ktorý ponúka na predaj tovary alebo poskytuje služby, s výnimkami uvedenými v týchto VOP, za predpokladu, že predaj tovaru a služieb sa uskutočňuje v súlade s platnými právnymi predpismi a zároveň tieto tovary alebo služby spĺňajú podmienky a požiadavky stanovené v platných právnych predpisoch.
3. V prípade, ak dôjde k ukončeniu podnikateľskej činnosti Partnera v oblasti predaja tovarov alebo služieb alebo v prípade, ak Partner z akéhokoľvek dôvodu stratí oprávnenie na vykonávanie tejto činnosti, dochádza dňom ukončenia podnikateľskej činnosti alebo dňom straty oprávnenia na vykonávanie tejto činnosti zároveň k zániku zmluvy medzi Partnerom a Poskytovateľom BCC.
4. Z účasti na zľavovom systéme „BONUSCITYCARD" sú vylúčení Partneri, ktorí ponúkajú nasledovné tovary alebo služby a to bez ohľadu na
to, či si sú ponúkané samostatne alebo v rámci ďalších činností a bez ohľadu na to, aké ďalšie tovary alebo služby Partneri ponúkajú:
4.1. erotické služby a tovar erotického charakteru, služby kasín, herní a iných obdobných zariadení, v ktorých sú prevádzkované
hazardné hry,
4.2. tovary alebo služby, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi,
4.3. tovary alebo služby, ktoré by mohli podporovať diskrimináciu z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy,
príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu
a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, alebo iného
postavenia, alebo ktoré by mohli narušovať mravný vývoj detí alebo mladistvých, alebo podľa názoru Poskytovateľ BCC sú
spôsobilé poškodiť jeho dobré meno.
5. V prípade, ak Poskytovateľ BCC zistí, že Partner účastný v Zľavovom systéme ponúka Tovary alebo poskytuje služby, ktorých ponuka zo
strany Partnerov predstavuje v zmysle týchto VOP výluku z účasti na zľavovom systéme „BONUSCITYCARD", Poskytovateľ BCC je
oprávnený od Zmluvy o účasti na zľavovom systéme „BONUSCITYCARD" s Partnerom písomne odstúpiť.
6. Partnerovi účastnom v zľavovom systéme „BONUSCITYCARD" nevzniká za poskytovanie zľavy „Držiteľom BCC " nárok voči Poskytovateľovi
BCC, ani inej osobe na províziu, odplatu alebo iné plnenie, s výnimkami uvedenými v týchto VOP alebo v zmluve.
7. Spoločnosti BONUS CARD, s.r.o. nevzniká z dôvodu účasti Partnera na zľavovom systéme nárok na províziu, odplatu alebo iné finančné
plnenie od Partnera za jeho účasť v zľavovom systéme „BONUSCITYCARD".
8. Partner účastný na zľavovom systéme „BONUSCITYCARD" je zároveň aj Predajcom BCC. Partner ako Predajca BCC má nárok nakupovať
karty od Poskytovateľa BCC za zvýhodnenú cenu, ktorá predstavuje zľavu vo výške 2,-€ z celkovej Poskytovateľom stanovenej predajnej
ceny BCC.
9. Partner je povinný predávať karty Zákazníkom za cenu stanovenú v cenníku Poskytovateľa, v informačných brožúrach, internetových
stránkach a iných komunikačných nástrojoch Poskytovateľa BCC. Predaj BCC konečnému Zákazníkovi musí byť vždy za cenu uvádzanú
Poskytovateľom BCC na informačných brožúrach, internetových stránkach a iných komunikačných nástrojoch.
10. Partner účastný v zľavovom systéme „BONUSCITYCARD" je povinný poskytovať zľavu každému Zákazníkovi, ktorý je oprávneným
Držiteľom BCC a zároveň sa pred úhradou ceny za tovar alebo služby v prevádzke Partnera preukáže platnou BCC.
11. Partner účastný v zľavovom systéme „BONUSCITYCARD" je povinný požadovať od Zákazníka pri uplatnení zľavy predloženie platnej
vernostnej karty „BONUSCITYCARD", ktorej Držiteľom je Zákazník a zároveň je povinný kontrolovať jej platnosť. Za týmto účelom bude mať
Partner prístup do vlastnej WA. Vstup do aplikácie Partnerovi umožňuje:
a) možnosť registrácie zákazníka prostredníctvom registračného formulára,
b) prehľad o počte zákazníkov evidovaných v systéme BCC, avšak len pre jedno dané aktuálne konkrétne mesto, prípadne
oblasť v ktorom Partner pôsobí.
3. Partner účastný v zľavovom systéme „BONUSCITYCARD" zároveň nie je oprávnený získavať, zhromažďovať, zaznamenávať ani iným
spôsobom spracúvať alebo sprístupňovať osobné údaje o Zákazníkoch.
4. Za účelom posúdenia platnosti zľavovej vernostnej karty „BONUSCITYCARD" môže Partner účastný v zľavovom systéme „BONUSCITYCARD"
požadovať od jej držiteľa len údaje nevyhnutné na posúdenie jej platnosti podľa tohto čl. VOP.
5. V prípade, ak Zákazník nepredloží na požiadanie Partnera účastného v zľavovom systéme účastný v zľavovom systéme „BONUSCITYCARD"
zľavovú vernostnú kartu „BONUSCITYCARD" alebo v prípade, ak je neplatná, alebo v prípade, ak Zákazník nie je držiteľom BCC, Partner nie
je povinný poskytnúť Zákazníkovi zľavu a jej poskytnutie môže odmietnuť.
6. Karta „BONUSCITYCARD" sa považuje za platnú v prípade, ak sú kumulatívne splnené tieto podmienky:
a) neuplynula lehota, na ktorú bola vydaná,
b) na karte je umiestnené logo „BONUSCITYCARD",
c) je aktívna v informačnom systéme WA (len v prípade elektronickej validácie),
d) Zákazník uplatňujúci zľavu je zároveň Držiteľom zľavovej vernostnej karty „BONUSCITYCARD" (identifikačné číslo Zákazníka
bude riadne overené na základe údajov poskytnutých Zákazníkom Partnerovi).
7. Partner účastný v zľavovom systéme „BONUSCITYCARD" zároveň nie je oprávnený získavať, zhromažďovať, zaznamenávať ani iným
spôsobom spracúvať alebo sprístupňovať osobné údaje o Držiteľoch zľavovej vernostnej karty „BONUSCITYCARD".
8. Partner účastný v zľavovom systéme „BONUSCITYCARD" je oprávnený a zároveň povinný označiť každú prevádzku Logom
„BONUSCITYCARD", pričom je povinný označiť vstupné priestory prevádzky a miesta, kde dochádza k plateniu za tovar alebo služby.
9. Partner je oprávnený používať Logo „BONUSCITYCARD", prípadne iné Logá a označenia uvedené v týchto VOP len počas platnosti Zmluvy
a len na účely označenia prevádzok. V prípade ukončenia platnosti Zmluvy je Partner povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa
ukončenia jej platnosti na vlastné náklady odstrániť Logo „BONUSCITYCARD" zo všetkých svojich prevádzok a je povinný zdržať sa ďalšieho
používania Loga „BONUSCITYCARD" .
10. Partner je povinný poskytnúť Zákazníkovi pri predložení platnej vernostnej karty „BONUSCITYCARD" zľavu v dohodnutej výške.
11. Partner je povinný v prípade záujmu zákazníka registrovať zákazníka pomocou tlačového formulára v prípade, že nie je možnosť ho
registrovať elektronicky prostredníctvom aplikácie WA oboznámiť Zákazníka so všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré odovzdá
Zákazníkovi.
12. Partner je povinný dodržiavať vo vzťahu k Zákazníkom v súvislosti s uzatváraním zmlúv povinnosti plynúce zo zákona č. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník ako aj zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
13. Partner je povinný zachovávať mlčanlivosť počas trvania zmluvného vzťahu ako aj po skončení zmluvného vzťahu o všetkých údajoch
poskytnutých mu Poskytovateľom BCC, obchodných partneroch, zákazníkoch, knowhow a o akýchkoľvek postupoch, plánovaných alebo
uskutočnených krokoch, dohodách, zmluvách, listinách, dokumentoch, dojednaniach, rozhovoroch (vrátane obsahu rozhovorov),
obchodnej politike, hospodárskych výsledkoch alebo o akýchkoľvek iných úkonoch, o ktorých sa dozvedel pri plnení zmluvy uzavretej
s Poskytovateľom BCC.
14. Partner je povinný poskytnúť Poskytovateľovi BCC všetky informácie potrebné pri tvorbe propagačných materiálov či už v listinnej, alebo
elektronickej podobe ktoré je oprávnený zverejniť na svojej webovej stránke www.bonuscitycard.sk, v rozsahu :
14.1. logo Partnera,
14.2. obchodné meno Partnera,
14.3. označenie prevádzky s uvedením ich adresy, telefonického kontaktu, e-mailu a web stránky,
14.4. stručná charakteristika druhu ponúkaných tovarov alebo služieb,
14.5. výšku zľavy, ktorú Partner poskytuje Zákazníkom.
15. Partner je povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa BCC, prípadne OZ o technických problémoch, ktoré sa vyskytnú v súvislosti s implementovaným technickým zariadením a zľavovými kartami „BONUSCITYCARD".
16. Partner má právo na poskytnutie nevyhnutnej súčinnosti zo strany Poskytovateľa BCC, a to najmä na poskytnutie včasných informácii, pokynov, poskytnutie externých technických zariadení, zľavových kariet „BONUSCITYCARD", informačných brožúr a pod.
17. Poskytovateľ BCC poskytne Partnerovi potrebné zariadenie a pracovné postupy, ktoré potrebuje pri vykonávaní svojej činnosti na svoje vlastné náklady (náklady Poskytovateľa BCC).

IV.Práva a povinnosti Poskytovateľa BCC


1. Poskytovateľ BCC je povinný konať poctivo a v dobrej viere. Najmä je povinný:
a) poskytovať Partnerovi nevyhnutné údaje a informácie, ktoré sa vzťahujú na predmet tejto zmluvy,
b) odovzdať Partnerovi podklady nevyhnutné na plnenie jeho záväzku, a to najmä externé technické zariadenie, zľavové karty „BONUSCITYCARD", metodiky k jednotlivým produktom, prípadne ďalšie informačné materiály a brožúry pre Zákazníkov,
c) počas trvania zmluvného vzťahu uverejniť Partnera ako svojho obchodného partnera na svojej stránke www.bonuscitycard.sk spolu s uvedením informácii v súlade s článkom III. ods. 14.
d) poskytnúť potrebné externé technické zariadenia, zľavové karty „BONUSCITYCARD" a informačné brožúry, na svoje vlastné náklady.
2. Poskytovateľ BCC je na základe dodatkov oprávnený na presne dohodnuté obdobie (na vopred vymedzený čas) meniť výšku zliav pre Zákazníkov, a to buď bezplatne alebo za vzájomne dohodnutých podmienok medzi Partnetom a Poskytovateľom BCC podľa aktuálnej potreby zvyšovania zliav (pôjde o mimoriadne zľavy), prípadne znižovania zliav.
3. Individuálna komunikačná kampaň podľa ods. 2 tohto článku môže byť iniciovaná jednou aj druhou stranou. Realizácií kampane iniciovanej Partnerom musí predchádzať jej schválenie Poskytovateľom BCC. Prípadná finančná spoluúčasť Partnera na mimoriadnej akcii závisí od rozsahu a náročnosti samotnej akcie – konkrétne podmienky budú definované v dodatku zmluvy.
4. Poskytovateľ BCC je oprávnený kontrolovať plnenie povinností zo strany Partnerov.
5. Pri neplnení si povinnosti Partnerov, ktoré sú uvedené v čl. III. týchto VOP, článku III. ods. 10 písm. a) až h) Zmluvy o účasti na zľavovom systéme „BONUSCITYCARD", ako aj na základe upozornení zo strany Partnerov na neplnenie si povinností má právo vyvodiť relevantné dôsledky a vyrubiť sankcie v súlade s týmito VOP ako aj v súlade so Zmluvou o účasti na zľavovom systéme „BONUSCITYCARD".
6. Poskytovateľ BCC zabezpečuje zverejnenie údajov o poskytovaní zliav v rámci zľavového systému „BONUSCITYCARD" na internetovej stránke www.bonuscitycard.sk príp. aj prostredníctvom iných internetových stránok, ktoré zriadi za týmto účelom.
7. Poskytovateľ BCC zabezpečuje zverejnenie informácie o účasti Partnera v zľavovom systéme „BONUSCITYCARD" prostredníctvom internetovej stránky www.bonuscitycard.sk a to uvedením údajov poskytnutých zo strany Partnera v rozsahu:
7.1. logo Partnera,
7.2. obchodné meno Partnera,
7.3. označenie prevádzky s uvedením ich adresy, telefonického kontaktu, e-mailu a internetovej stránky,
7.4. stručná charakteristika druhu ponúkaných tovarov alebo služieb ,
7.5. výšku zľavy, ktorú Partner poskytuje Zákazníkom.
8. Poskytovateľ BCC nezodpovedá Partnerovi za akúkoľvek škodu, ktorá Partnerovi vznikla v súvislosti s poskytnutím Zľavy na základe neplatnej vernostnej zľavovej karty „BONUSCITYCARD".
9. Poskytovateľ BCC nezodpovedá za kvalitu poskytovaných služieb a predaných tovarov jeho Partnermi. Uskutočnením nákupu na základe zľavovej vernostnej karty „BONUSCITYCARD" vzniká zmluvný vzťah medzi Zákazníkom a Partnerom, ktorý služby alebo tovary poskytol, a preto je v prípade reklamácií tovarov alebo služieb, vymáhania či vyrovnania škôd spôsobených priamym alebo nepriamym používaním zľavového systému „BONUSCITYCARD", potrebné obrátiť sa priamo na Partnera.

V.Účasť zákazníka na zľavovom systéme „BONUSCITYCARD"

Práva a povinnosti vo vzťahu k Partnerovi
1. Zákazník má nárok požadovať zľavu u všetkých aktuálnych ako aj budúcich/pribúdajúcich Partnerov v rámci zľavového systému „BONUSCITYCARD" a to prostredníctvom zakúpenej zľavovej vernostnej karty „BONUSCITYCARD".
2. Zákazník má právo kúpou karty byť na základe informačnej brožúry informovaný, v ktorých prevádzkach a v akej výške si môže uplatňovať zľavu.
3. Poskytovateľ BCC nezodpovedá za kvalitu poskytovaných služieb a predaných tovarov jeho Partnermi. Uskutočnením nákupu na základe zľavovej vernostnej karty „BONUSCITYCARD" vzniká zmluvný vzťah medzi Zákazníkom a Partnerom, ktorý služby alebo tovary poskytol, a preto je v prípade reklamácií tovarov alebo služieb, vymáhania či vyrovnania škôd spôsobených priamym alebo nepriamym používaním zľavového systému „BONUSCITYCARD", potrebné obrátiť sa priamo na Partnera.
4. Zákazník je povinný pri uplatnení zľavy na základe zľavovej vernostnej karty „BONUSCITYCARD" túto predložiť Partnerovi, a to za účelom preukázania nároku na uplatnenie zľavy ako aj za účelom kontroly jej platnosti.
5. Za účelom posúdenia platnosti zľavovej vernostnej karty „BONUSCITYCARD" môže Partner účastný v zľavovom systéme „BONUSCITYCARD" požadovať od jej držiteľa len údaje nevyhnutné na posúdenie jej platnosti podľa tohto čl. VOP.
6. Partner účastný v zľavovom systéme „BONUSCITYCARD" zároveň nie je oprávnený získavať, zhromažďovať, zaznamenávať ani iným spôsobom spracúvať alebo sprístupňovať osobné údaje o Držiteľoch zľavovej vernostnej karty „BONUSCITYCARD".
7. V prípade, ak Zákazník nepredloží na požiadanie Partnera zľavovú vernostnú kartu „BONUSCITYCARD" alebo v prípade, ak je zľavová vernostná karta „BONUSCITYCARD" neplatná, alebo v prípade, ak Zákazník nie je Držiteľom zľavovej vernostnej karty „BONUSCITYCARD", Partner nie je povinný poskytnúť Zákazníkovi zľavu a jej poskytnutie môže odmietnuť.
8. Zľavová vernostná karta „BONUSCITYCARD" sa považuje za platnú v prípade, ak:
8.1. neuplynula lehota, na ktorú bola vydaná,
8.2. na karte je umiestnené logo „BONUSCITYCARD" ako je uvedené v Prílohe č. 1 týchto VOP,
8.3. je aktívna v informačnom systéme WA (len v prípade elektronickej validácie),
8.4. Zákazník uplatňujúci zľavu je zároveň Držiteľom zľavovej vernostnej karty „BONUSCITYCARD" (identifikačné číslo Zákazník bude riadne overené na základe údajov poskytnutých Zákazníkom Partnerovi).

VI.Zánik účasti na zľavovom systéme „BONUSCITYCARD"

Zánik účasti Partnera ako aj Poskytovateľa na zľavovom systéme „BONUSCITYCARD" ako aj dôvody zániku na zľavovom systéme „BONUSCITYCARD" sa riadia v zmysle článku V. Zmluvy o účasti na zľavovom systéme „BONUSCITYCARD" ako aj ostatnými ustanoveniami Zmluvy o účasti na zľavovom systéme „BONUSCITYCARD" a VOP.

VII.Záverečné ustanovenia

1. Všeobecné obchodné podmienky zľavového systému „BONUSCITYCARD" nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa: 01. 02. 2014.
2. Partner sa s Poskytovateľom BCC dohodli, že okrem tých sporov, pri ktorých to zákon č. 244/2002 Z. z. Zákon o rozhodcovskom konaní (ďalej len ZRK) výslovne vylučuje, predložia všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú v súvislosti s účasťou na zľavovom systéme „BONUSCITYCARD" na základe Zmluvy o účasti na zľavovom systéme „BONUSCITYCARD" a týchto VOP Stálemu rozhodcovskému súdu Arbitráž zriadenému pri Arbitráž, s.r.o., IČO 46 665 145, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin (ďalej len "Rozhodcovský súd"), ktorý bude v písomnom konaní pred jedným rozhodcom vymenovaným Rozhodcovským súdom konať podľa slovenského právneho poriadku, podľa Rokovacieho poriadku a Štatútu Rozhodcovského súdu. Zmluvné strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu, pričom jeho rozhodnutie bude pre zmluvné strany záväzné.
3. Poskytovateľ BCC je oprávnený VOP meniť z dôvodu zmeny politiky Poskytovateľa BCC v oblasti poskytovania výhod zákazníkom Poskytovateľa BCC v rámci zľavového systému „BONUSCITYCARD", zmeny finančnej, hospodárskej alebo sociálnej situácie na území Slovenskej republiky, zmeny príslušných právnych predpisov alebo z iného, bližšie nešpecifikovaného, závažného dôvodu.
4. Zmena VOP je účinná dňom zverejnenia na internetovej stránke www.bonuscitycard.sk.
5. Všetky vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky